Det här är Oneness!

För er som inte har en aning om vad Oneness är.
Det engelska ordet ”Oneness” kan bäst översättas som ”Enhet” på svenska.
Enhet, i detta sammanhang, syftar till enheten i allt liv, att allt liv egentligen är
Ett och har samma källa. Det är detta enhetsperspektiv på livet som Oneness Universitys grundare, Sri Bhagavan, har haft så länge han kan minnas och som fick honom att, tillsammans med sin fru Amma, grunda Oneness University (”Enhetsuniversitetet”). För honom fanns det bara en anledning till mänsklighetens problem: den starka upplevelsen av separation, känslan av ett separat jag, indelningen mellan ”det som är jag” och ”det som inte är jag”.

För den nutida människan finns det i stort sett ingen annan slags relation vi känner till. Vi känner oss separerade från allting utanför oss själva och även från oss själva. Det är i grund och botten detta som skapar problem i hemmet och i relationer mellan människor. Det är detta som skapar problem mellan olika länder, ger upphov till religiösa konflikter eller andra problem; känslan av separation eller känslan av ”jag” och ”icke-jag”.

Vad vi än har för ideologi och vilka goda egenskaper vi än försöker framkalla, är det oundvikligt med konflikter så länge vi relaterar till vår omgivning på detta sätt.

Vi kan inte uppnå mycket genom att förändra systemen, eftersom systemen inte är det som orsakar de här problemen. Genom att vi förändrar eller förbättrar systemen, vare sig det handlar om religion, politik, ekonomi eller sociala förhållanden, kanske saker och ting förbättras eller så gör de det inte. Att arbeta med systemen är som att arbeta med symtomen och inte med sjukdomen.

Den verkliga orsaken, grundorsaken, är den här känslan av separation, ett separat jag som upplever sig vara separerat från andra människor, andra länder, från naturen och all skapelse. Individen måste då värna om sin säkerhet och trygghet även om det sker på andras bekostnad, eftersom detta är jagets natur. Om man inte tar hand om detta, kan man omöjligen förvänta sig en i grunden annorlunda värld.

Oneness ämnar ta hand om detta problem. Det är det som är syftet med Deeksha/Oneness Blessing, som direkt påverkar hjärnan. När man reducerar aktiviteten i de överaktiva hjässloberna, börjar känslan av ett separat jag långsamt att lösas upp. Du börjar känna dig mer och mer i kontakt, mer och mer som ett, först med ditt eget inre, sedan med din familj och dina närmaste, och slutligen med Allting. Till slut börjar du uppleva enhet med Allt som finns, med Livet och den livskraft som genomsyrar hela Universum.

Kommentera här: